Vážení partneri, rádi by sme vás informovali, že náš jeseňný katalóg 2023 je teraz k dispozícii. Zobraziť katalóg.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť s ručením obmedzeným PEAKSTON - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVÚ STRÁNKU 

1. ÚVOD

Spoločnosť s ručením obmedzeným PEAKSTON ako prevádzkovateľ (ďalej len ako: Prevádzkovateľ) potvrdzuje, že je viazaný obsahom tohto právneho oznámenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každé spracovanie údajov súvisiace s jeho činnosťou bolo v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto smernici a s platnými právnymi predpismi. Zásady ochrany údajov týkajúce sa spracovania údajov prevádzkovateľom sú priebežne k dispozícii na adrese www.peakston.hu. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek zmeniť. O prípadných zmenách bude samozrejme včas informovať svojich klientov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto našej správy, napíšte nám a my vám na ne odpovieme. 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a partnerov a prikladá veľký význam rešpektovaniu práva na informačné sebaurčenie svojich zákazníkov. Prevádzkovateľ zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov.  Správca údajov opisuje svoje postupy spracúvaní údajov nižšie:

2. PREVÁDZKOVATEĽ

Meno: Spoločnosť s ručením obmedzeným PEAKSTON

Sídlo: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090., Maďarsko

Korešpondenčná adresa: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090., Maďarsko

Daňové číslo: 12000289-2-13

Číslo zápisu v obchodnom registri: Cg. 13-09-182833

Názov registrového súdu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Súdny dvor Okresného súdu v Budapešti)

Zástupca: Andrea Bak, Attila Péter Rokszin, konatelia

Telefón: +36/24/814-700

e-mail: peakston@peakston.hu

Webová stránka: www.peakston.hu

3. Definície DÔLEŽITÝCH pojmov použitých v týchto informáciách:

 • „Dotknutá osoba“: je každá fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná na základe akýchkoľvek informácií, v súvislosti s ktorou Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • „Osobné údaje“: súakékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikačného údaja, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • „Prevádzkovateľ“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právom Európskej únie alebo členského štátu EÚ, Prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na určenie Prevádzkovateľa môžu byť tiež určené právom EÚ alebo členského štátu EÚ; 
 • „Spracúvanie“: je každá operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, a to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 • „Spracovateľ“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 
 • „Spracovanie“: súhrn spracovateľských operácií, ktoré vykonáva sprostredkovateľ konajúci v mene alebo podľa pokynov prevádzkovateľa; 
 • „Porušenie ochrany údajov“: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnenému prístupu k nim; 
 • „Príjemca“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; 

4. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

4.2. osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely („obmedzenie účelu“) sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1;

4.3. osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú („minimalizácia údajov“);

4.4. musia byť správne a v prípade potreby aktualizované; musia sa vykonať všetky primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že osobné údaje, ktoré sú nesprávne so zreteľom na účely, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia(„presnosť“);

4.5. osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 13 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby („minimalizácia uchovávania“);

4.6. osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

4.7. Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

4.8. Pri určovaní spôsobu spracúvania údajov, ako aj v priebehu spracúvania údajov, Prevádzkovateľ zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, ako je pseudonymizácia, aby účinne uplatňoval uvedené zásady, plnil povinnosti a začlenil právne záruky atď., a to regulovaným a dobre zdokumentovaným spôsobom. V praxi sa toto zmýšľanie podporuje prostredníctvom vzdelávania zamestnancov, zvyšovania povedomia o ochrane údajov a využívania posúdenia vplyvu, analýzy rizík, testu vyváženosti záujmov pri zavádzaní a/alebo pravidelnom preskúmavaní konkrétnych postupov správy údajov(„Privacy by design“).

4.9. Osobné údaje si počas spracovania zachovajú túto kvalitu dovtedy, kým je možné obnoviť vzťah s dotknutou osobou. Kontakt s dotknutou osobou možno obnoviť, ak má Prevádzkovateľ technické podmienky potrebné na obnovenie kontaktu.

Prevádzkovateľ venuje osobitnú pozornosť ochrane osobných údajov maloletých osôb nespôsobilých na právne úkony, maloletých osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony mladších než 16 rokov a detí. Ich vyhlásenie si vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu, s výnimkou tých častí služby, kde sa vyhlásenie týka spracúvania, ktoré sa vyskytuje v masovom meradle v každodennom živote a nevyžaduje si osobitnú pozornosť.

Ak boli osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby, Prevádzkovateľ, ak zákon neustanovuje inak

a) prevádzkovateľ môže získané údaje spracúvať na účely splnenia zákonnej povinnosti, alebo

b) na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sú tieto záujmy primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov, a to bez ďalšieho osobitného súhlasu a aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na konkrétne účely, aby mohol uplatniť svoje právo a splniť svoju povinnosť. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jeho spracúvanie údajov je vo všetkých fázach vhodné na daný účel a že údaje sa zhromažďujú a spracúvajú spravodlivo. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, sú vhodné na dosiahnutie účelu a spracúvajú sa len v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len s informovaným súhlasom. Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania riadne informuje dotknutú osobu o tom, či je spracúvanie založené na súhlase alebo je povinné.  Dotknutá osoba musí byť jasným, jednoduchým a podrobným spôsobom informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania jej údajov, najmä o účeloch a právnom základe spracúvania, totožnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, dobe trvania spracúvania, o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby so súhlasom dotknutej osoby a na účely splnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na účely oprávnených záujmov tretej strany, a o príjemcoch údajov. Povinnosť poskytnutia informácií sa týka aj práv a opravných prostriedkov dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním údajov.

Prevádzkovateľ zabezpečí presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ako aj to, aby bolo možné dotknutú osobu identifikovať len na čas nevyhnutne potrebný na účel spracovania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonným a spravodlivým spôsobom a transparentným spôsobom pre dotknutú osobu. Podľa § 2 ods. 2  § 2. odseku (2) zákona o informáciách § 4. Nariadenie sa má uplatniť v spojení s nasledujúcim doplnením uvedeným v § 4 ods. 5 zákona o informáciách: „Spracúvanie osobných údajov sa považuje za spravodlivé a zákonné, ak v záujme zabezpečenia slobody prejavu dotknutej osoby osoba, ktorá chce poznať názory dotknutej osoby, navštívi dotknutú osobu v mieste jej bydliska alebo pobytu za predpokladu, že osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobná návšteva nie je určené na komerčné účely. Osobná návšteva sa podľa Zákonníka práce nesmie uskutočniť počas dňa pracovného voľna.“

Prevádzkovateľ neoveruje osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytla (Dotknutá osoba). Poskytnutím e-mailovej adresy zároveň preberá každá Dotknutá osoba zodpovednosť za to, že poskytnutú e-mailovú adresu bude používať len ona sama na prijímanie služieb. Pokiaľ ide o toto prevzatie zodpovednosti, akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s prístupom k danej e-mailovej adrese nesie výlučne Dotknutá osoba, ktorá si e-mailovú adresu zaregistrovala.

5. TYPY SPRACÚVANIA, ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNY TITUL A TRVANIE SPRACÚVANIA

Spracovanie údajov v rámci činností Prevádzkovateľa na webovej lokalite je založené na dobrovoľnom súhlase. V niektorých prípadoch je však spracovanie, uchovávanie a prenos niektorých poskytnutých údajov vyžadované zákonom, o čom budeme našich návštevníkov informovať samostatne. 

Prevádzkovateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak dotknutá osoba neposkytne svoje vlastné osobné údaje, povinnosťou získať súhlas dotknutej osoby je osoba, ktorá poskytovala osobné údaje. 

Zásady správy údajov Prevádzkovateľa sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä s: 

- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) - Nariadením Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR); 

- maďarským zákonom CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (Infozák.) 

- maďarským zákonom CVIII z roku 2001 - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (zák. eobch.),

5.1. ÚDAJE SPRACÚVANÉ PRI POUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY 

Stránku www.peakston.hu môžete používať aj bez poskytnutia osobných údajov, a preto sa na vaše používanie webovej stránky nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Údaje vytvorené počas prehliadania webovej stránky Prevádzkovateľ neukladá ani nespracúva žiadnym spôsobom, ktorý by sa dal spojiť s konkrétnou dotknutou osobou.

5.2. SPRÁVA SÚBOROV COOKIE NA STRÁNKE www.peakston.hu

Prevádzkovateľ webovej stránky www.peakston.hu umiestňuje a spätne načítava malý balík údajov, tzv. cookie, na počítač používateľa s cieľom poskytnúť personalizované služby, ale nespracúva osobné údaje pomocou cookies.

Právny základ spracúvania údajov : na základe právnych nariadení uvedených v ods. (3) a (4) § 13/A  zákona o elektr. obchodovaní (zák. Eobch.), v ods. (3) článku 5.smernice 2002/58/ES, ako aj ods. (4) článku 115 zákona o elektronických komunikáciách,  súhlas dotknutej osoby, ktoré si vyžiadame a zaznamenávame pri prvom vstupe na webové stránky.

Ďalšie informácie o súboroch cookie sú k dispozícii na adrese:

http://www.peakston.hu/cookie

Užívateľ môže súbor cookie zo svojho počítača vymazať alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Súbory cookie je možné zvyčajne spravovať tak, že prejdete do menu Nástroje/Predvoľby prehliadača, vyberiete si položku Nastavenia súkromia a potom vyberiete možnosť Súbor cookie.

5.3. SPRACOVANIE ÚDAJOV SÚVISIACICH S VYŽIADANÍM CENOVEJ PONUKY

Typ spracúvaných osobných údajov: Meno, telefónne číslo a e-mailová adresa dotknutej osoby.

Účel spracúvania: Zaslanie cenovej ponuky vyžiadanej na produkty nachádzajúcich sa na webovej stránke, udržiavanie kontaktu.

Dotknuté osoby: Každá fyzická osoba, ktorá požiada o cenovú ponuku na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania : súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Obdobie uchovávania osobných údajov: po dobu uchovávania údajov používateľa v databáze, a do žiadosti používateľa o vymazanie.

Opis činnosti a procesu dotknutých spracúvaním osobných údajov: 

V záujme odoslania žiadosti o cenovú ponuku dotknutá osoba vyplní formulár na ktorom poskytne informácie potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky.

5.4. SPRACÚVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OVERITEĽNOSŤOU SÚHLASU

Typ spracúvaných osobných údajov : IP adresa, e-mailová adresa dotknutej osoby, dátum súhlasu

Účel spracovania: Počas procesu registrácie a objednávania IT systém ukladá IT údaje týkajúce sa súhlasu na účely následnej overiteľnosti. 

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje, objedná alebo prihlási sa na odber informačného bulletinu na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Právny základ spracovania: na základe zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), túto povinnosť ukladá ods. 1 článku 7 Nariadenia GDPR.

Trvanie spracovania: Vzhľadom na právne predpisy musí byť súhlas neskôr overiteľný, preto sa doba uchovávania údajov uchováva po premlčaciu dobu po ukončení spracovania údajov.

5.5. PRÍTOMNOSŤ NA STRÁNKACH SOCIÁLNYCH SIETÍ

Naša spoločnosť integrovala komponenty služby YouTube na stránke www.peakston.hu .

YouTube je platforma, na ktorej môžu používatelia zverejňovať videá, prezerať si ich a komentovať videá zverejnené inými používateľmi.

Keď navštívite túto webovú lokalitu, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi YouTube a Google, takže YouTube a Google sú informované o tom, že na webovú lokalitu bolo pristupované z danej IP adresy. Ak návštevník je prihlásený do svojho účtu YouTube/Google alebo ak si na webovej lokalite pozrie vložené video z YouTube, obsah webovej lokality môže byť prepojený s jeho profilom YouTube, prostredníctvom ktorého môže YouTube priradiť návštevu webovej lokality k účtu.

Ak nechcete, aby spoločnosť YouTube spájala vaše návštevy tejto webovej lokality s vaším kontom YouTube, pred návštevou webovej lokality odhláste sa zo svojho konta YouTube.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube, 

ktoré sú k dispozícii na adresehttps://www.google.com/intl/hu/policies/privacy, poskytujú informácie o získavané, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

Typ spracúvaných osobných údajov: meno dotknutej osoby, e-mailová adresa dotknutej osoby, správa zaslaná dotknutou osobou prostredníctvom sociálnej siete, výsledok hodnotenia alebo inej činnosti dotknutej osoby.

Účel spracúvania údajov : zdieľanie, zverejňovanie a marketing obsahu webovej stránky na sociálnych sieťach. Na tejto sociálnej sieti nájdete aj informácie o najnovších propagačných akciách.

Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby, ktoré dobrovoľne sledujú, zdieľajú alebo lajkujú stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach alebo obsah na nich zobrazený.

Právny základ spracúvania : súhlas dotknutej osoby (podľa článku 6 ods. 1 bod a) Nariadenia GDPR, a ods. (5)  § 6. zákona o hosp. reklame). Dotknutá osoba na základe podmienok sociálnej siete dobrovoľne súhlasí so sledovaním a lajkovaním obsahov Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže napríklad prihlásiť k odberu noviniek uverejnených na nástenke YouTube kliknutím na odkaz „like/páči sa mi to“ na stene YouTube, čím súhlasí so zverejňovaním noviniek a ponúk Prevádzkovateľa na svojej nástenke, a odhlásiť sa z odberu kliknutím na odkaz „dislike/nepáči sa mi to“ na tej istej stene a vymazať nežiaduce novinky pomocou nastavení nástenky.

Obdobie spracúvania osobných údajov : do vymazania na žiadosť dotknutej osoby.

5.6. EXTERNÉ ODKAZY A REFERENCIE

Naša webová stránka môže obsahovať množstvo odkazov (hypertextových odkazov) na webové stránky iných poskytovateľov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za postupy ochrany údajov a informácií týchto poskytovateľov služieb. Tieto webové stránky sú:

 • www.effektivart.hu

5.7. INÉ SPRACÚVANIE ÚDAJOV

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto oznámení, sa poskytujú v čase prijímania údajov. Našich zákazníkov informujeme, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, orgán činný v trestnom konaní, správny orgán, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií alebo iné orgány oprávnené zo zákona môžu kontaktovať prevádzkovateľa s cieľom poskytnúť informácie, sprístupniť alebo preniesť údaje alebo poskytnúť dokumenty. Prevádzkovateľ poskytuje orgánom verejnej moci - ak orgán verejnej moci uviedol presný účel a rozsah údajov - len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel žiadosti a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účel žiadosti.

6. POUŽÍVANIE SPROSTREDKOVATEĽA

V určitých prípadoch môže byť potrebné, aby Prevádzkovateľ využil sprostredkovateľov, čo znamená, že vaše osobné údaje, ako sú zaznamenané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, budú prenesené sprostredkovateľovi údajov zapojenému do služby. Sprostredkovatelia vykonávajú technické úlohy s osobnými údajmi výlučne v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa, ktorými sú: uchovávanie, vyhodnocovanie, analýza, triedenie, výber, archivácia, technické a iné organizačné a riadiace úlohy, prevádzka webových stránok, kontakt s dotknutými osobami, vybavovanie sťažností.

Spracovatelia uchovávajú údaje počas rovnakého obdobia ako Prevádzkovateľ a potom sa údaje vymažú. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetkých sprostredkovateľov si vyberá starostlivo a vo všetkých prípadoch zdôrazňuje im a očakáva od nich dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov EÚ a Maďarska, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spracovanie osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na ochranu a bezpečnosť údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa, ktorého totožnosť oznámi individuálne najneskôr na začiatku spracúvania.

Prevádzkovateľ využíva nasledujúcich Sprostredkovateľov.


Sprostredkovateľ 
Názov spoločnosti: Sparks & Chill Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo: 8245 Vászoly, Kossuth L. u. 8., Maďarsko
Daňové číslo:27417344-2-19
Číslo zápisu v OR:Cg. 19-09-522377
Registračný súd:Súdny dvor Všeobecného súdu vo Veszpréme (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága)
Poštová adresa:8245 Vászoly, Kossuth L. u. 8., Maďarsko
Zástupca:Tibor Lajos Tóth, konateľ
E-mail: info@sparksandfriends.com
Telefón: 
Webová stránka:
Názov činnosti sprostredkovateľa:webová prezentácia

Sprostredkovateľ s automatizovaným spracúvaním osobných údajov
Názov spoločnosti: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo: 1144 Budapešť, Ormánság u. 4. X. posch 241., Maďarsko
Daňové číslo:14571332-2-42
Číslo zápisu v OR:Cg. 01-09-909968
Registračný súd:Súdny dvor Všeobecného súdu Hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Poštová adresa:1538 Budapešť, Pf.: 510., Maďarsko
Zástupca:László Zoltán Kárpáti, konateľ
E-mail: support@tarhely.eu
Telefón: +36-1-789-2789
Webová stránka:Www.tarhely.eu
Názov činnosti sprostredkovateľa:hostingové služby

Sprostredkovateľ
Názov spoločnosti:YouTube LLC
Sídlo:901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké
Názov činnosti sprostredkovateľa:zdieľanie videa

7. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou Tárhely.Eu Kft.

8. OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, vykoná v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zaručila úroveň bezpečnosti údajov zodpovedajúca úrovni rizika.

Prevádzkovateľ vyberie a prevádzkuje IT nástroje používané na spracúvanie osobných údajov tak, aby spracúvané údaje:

- boli prístupné oprávneným osobám (dostupnosť);

- bola zabezpečená ich pravosť a overovanie (pravosť spracovania);

- bolo možné overiť, že sa nezmenili (integrita údajov);

- boli chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Prevádzkovateľ prijal zodpovedajúce opatrenia na ochranu údajov najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prezradením, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením, poškodením alebo stratou a nedostupnosťou v dôsledku zmien v používanej technológii.

Prevádzkovateľ vhodnými technickými prostriedkami zabezpečí, aby údaje uložené v jeho rôznych registroch neboli priamo prepojiteľné a priraditeľné k dotknutej osobe, s výnimkou prípadov, keď to povoľuje zákon, s cieľom chrániť elektronicky spravované súbory údajov.

Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť spracúvania údajov prostredníctvom technických, organizačných a štruktúrnych opatrení, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám spojeným so spracúvaním údajov, pričom zohľadňuje súčasný stav techniky.

Prevádzkovateľ v priebehu spracúvania uchováva

- utajenosť: chráni informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí sú na ne oprávnení;

- integrita: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsobu ich spracovania;

- dostupnosť: zabezpečiť, aby boli informácie dostupné a prístupné oprávnenému používateľovi, keď ich potrebuje.

Systémy a siete informačných technológií Prevádzkovateľa a jeho partnerov zapojených do spracúvania údajov sú chránené proti počítačovým podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a záplavám, počítačovým vírusom, vniknutiu do počítačov a útokom, ktoré by mohli viesť k odopretiu služby. Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť prostredníctvom postupov ochrany na úrovni servera a aplikácie. Informujeme používateľov, že elektronické správy prenášané cez internet, bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp atď.), sú zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré by mohli viesť k podvodným činnostiam, zmluvným sporom alebo zverejneniu či úprave informácií. Prevádzkovateľ údajov prijme všetky primerané opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Monitoruje systémy s cieľom zaznamenať akékoľvek bezpečnostné nezrovnalosti a poskytnúť dôkazy o akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch. Monitorovanie systému okrem toho umožňuje aj kontrolu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení.

Prevádzkovateľ vedie záznamy o prípadných porušení ochrany údajov s uvedením skutočností týkajúcich sa porušenia ochrany údajov, jeho účinkov a opatrení prijatých na nápravu. V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov Národnému dozornému úradníkovi pre ochranu údajov s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Ak sa oznámenie nebolo predložené do 72 hodín, musí sa k nemu pripojiť zdôvodnenie omeškania.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A ICH PROSTRIEDKY NÁPRAVY

Dotknutá osoba môže požiadať o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov a môže požiadať o opravu, vymazanie alebo stiahnutie svojich osobných údajov, s výnimkou povinného spracúvania údajov, a môže uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a námietku spôsobom uvedeným pri získavaní údajov alebo kontaktovaním Prevádzkovateľa údajov na vyššie uvedených kontaktných údajoch. 

9.1. Právo na informácie 

Prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia, aby poskytol dotknutým osobám všetky informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR a každé z informácií uvedených v článkoch 15 až 22 a 34 GDPR v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, v jasnom a jednoduchom jazyku. 

9.2. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa spätnú väzbu o tom, či sa jej operačné osobné údaje spracúvajú, a ak sa takéto spracúvanie vykonáva, má právo na prístup k týmto operačným osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: - účely spracúvania; 

- kategórie príslušných operačných osobných údajov; 

- príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú operačné osobné údaje poskytnuté, najmä vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách; 

- predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov; 

- právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať; 

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

- informácie o zdrojoch údajov; 

- skutočnosť automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ako aj použitú logiku a jasné informácie o význame takéhoto spracúvania a jeho pravdepodobných dôsledkoch pre dotknutú osobu. 

Prevádzkovateľ poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti. 

9.3. Právo na opravu 

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, a o doplnenie neúplných údajov. 

9.4. Právo na vymazanie 

Dotknutá osoba má právo na to aby Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to z niektorého z týchto dôvodov: 

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je spracúvanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie; 

-  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie; 

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa; 

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

Vymazanie údajov nemožno iniciovať, ak je spracúvanie nevyhnutné: 

- k uplatňovaniu práva na slobodu prejavu a informácií; 

- na účely splnenia povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorému spracúvanie osobných údajov podlieha, alebo na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

-  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, alebo na účely archivácie, vedeckého a historického výskumu alebo štatistiky; alebo 

- na podanie, vymáhanie alebo obhajobu právnych nárokov. 

9.5. Právo na obmedzenie spracúvania 

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie, ak je splnená jedna z týchto podmienok: 

- dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje počas obdobia, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

-  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo 

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu; v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.. 

Ak je spracúvanie obmedzené, osobné údaje, okrem ich uchovávania, sa môžu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

9.6. Právo na prenosnosť údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému Prevádzkovateľovi. 

9.7. Právo namietať 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci odovzdanej Prevádzkovateľovi, alebo ktoré je potrebné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. V prípade námietky Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

9.8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

9.9. Právo na odvolanie súhlasu 

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

9.10. Právo dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy 

V prípade porušenia svojich práv môže dotknutá osoba podať žalobu proti Prevádzkovateľovi na súde v mieste svojho bydliska (zdržiavania sa) - (zoznam súdov nájdete kliknutím na odkaz nižšie): http://birosag.hu/torvenyszekek). Súd v tomto prípade koná mimo poradia. 

9.11. Postup orgánu na ochranu údajov 

Sťažnosť môžete podať Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií: 

Názov orgánu: Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií /Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság/ 

Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Maďarsko 

Korešpondenčná adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5. 

Telefón: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webová stránka: http://www.naih.hu

9.12. Informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov.

V informáciách poskytnutých dotknutej osobe sa jasne a zreteľne opíše povaha porušenia ochrany osobných údajov a uvedie sa meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby, ktorá môže poskytnúť ďalšie informácie; opíšu sa pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných údajov; opíšu sa opatrenia, ktoré prijal alebo plánuje prijať Prevádzkovateľ na nápravu porušenia ochrany osobných údajov, prípadne vrátane opatrení na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;

- Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby sa už pravdepodobne neprejaví;

- poskytnutie informácií by si vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

Ak Prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov, dozorný orgán môže po zvážení, či porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne predstavuje vysoké riziko, nariadiť, aby bola dotknutá osoba informovaná.

9.13. Náhrada škody a odškodnenie

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia nariadenia o ochrane údajov, má nárok na náhradu vzniknutej škody od Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Spracovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním len vtedy, ak nedodržal povinnosti výslovne uložené spracovateľom právnym predpisom, alebo ak nerešpektoval zákonné pokyny Prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi.

Ak sa na tom istom spracúvaní podieľa viac Prevádzkovateľov alebo viac  sprostredkovateľov, alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ sú dotknutí v tom istom spracúvaní, a sú zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním, každý jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zodpovedá za celkovú škodu spoločne a nerozdielne.

Prevádzkovateľ alebo spracovateľ je zbavený zodpovednosti, ak preukáže, že nie je nijako zodpovedný za udalosť, ktorá viedla k vzniku škody.

9.14. Procesné pravidlá

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 GDPR, bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

- Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť žiadostí a ich počet. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi na tento odklad.   Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

- Ak prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby neprijme opatrenia, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podania sťažnosti Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a uplatnenia súdneho prostriedku nápravy.

- Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie a údaje bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok, pričom zohľadní administratívne náklady na poskytnutie informácie alebo informácie alebo na vykonanie požadovaného opatrenia, alebo Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti. 

- Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

- Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

10. ZMENY A DOPLNENIA INFORMÁCIÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto informácie o ochrane osobných údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel a právny základ spracovania. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny a doplnenia zároveň súhlasíte so zmenenými zásadami ochrany osobných údajov.

Ak chce Prevádzkovateľ vykonať ďalšie spracovanie získaných údajov na iné účely, než na ktoré boli získané, bude vás pred vykonaním ďalšieho spracúvania informovať o účeloch spracovania a o nasledujúcich informáciách:

 • obdobie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;
 • vaše právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, a v prípade spracúvania založeného na oprávnenom záujme namietať proti spracúvaniu osobných údajov a v prípade spracúvania založeného na súhlase alebo zmluvnom vzťahu požadovať právo na prenosnosť údajov;
 • v prípade spracúvania na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
 • o vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • o tom, či je poskytnutie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou pre uzavretie zmluvy, či máte povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky neposkytnutia údajov;
 • o existencii automatizovaného rozhodovania (ak boli použité takéto postupy) vrátane profilovania ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Spracúvanie sa môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania súhlas, pričom okrem informácií má byť poskytnutý aj Váš súhlas.

V Budapešti, dňa, 31. októbra 2019

PEAKSTON Kft.

Attila Péter Rokszin v.r.
konateľ

PEAKSTON KFT. 2336 Dunavarsány,
51-es főút 2090 hrsz.
+36 24 814 700
Objednávka produktu
megrendeles@peakston.hu
Email
peakston@peakston.hu
© 2024 Peakston. All Rights Reserved