Tájékoztatjuk kedves partnereinket, hogy elérhető cégünk 2023-as őszi katalógusa. Katalógus megtekintése

Adatvédelmi Nyilatkozat

 1. BEVEZETÉS

A PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott  elvárásoknak.  Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.peakston.hucímen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő  megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése  lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan,  kérjük, írja meg nekünk,   és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 1. AZ ADATKEZELŐ

Név: PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (PEAKSTON Kft.) Székhely: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.

Levelezési cím: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090. Adószám: 12000289-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-182833

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Képviseli: Bak Andrea, Rokszin Attila Péter, ügyvezetők

Telefon: +36/24/814-700

e-mail: peakston@peakston.hu Honlap: www.peakston.hu

 1. A TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA:
 1. „Érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek, akikre vonatkozóan az Adatkezelő hozzájuk kapcsolódó személyes adato- kat kezel.
 2. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymegha- tározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha  az  adatkezelés  céljait és  eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kije- lölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatá- rozhatja;„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűj- tés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hoz- záférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „Adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 6. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, el- vesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül at- tól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat ke- retében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes ada- tokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazan-  dó adatvédelmi szabályoknak;
 1. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;  minden  észszerű  intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai  szempontjából  pontatlan  személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a  személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy  szervezési  intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 1. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 1. Mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést  –  hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a munkavállalók oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt  („Privacy  by  design”).
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata  az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek, a gyermekek személyes adatainak védelmére. Az ő nyilatkozatukhoz a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges,  kivéve  azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,  ha  ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását  követően is kezelheti.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az  adatkezelése  minden  szakaszában megfelel a célnak, továbbá az adatok felvétele és  kezelése  tisztességesen  történik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely az  adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezel. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés  megkezdése  előtt  megfelelően tájékoztatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az  érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,  az  adatkezelés  időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekénekérvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg  az  adatokat.  A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és  jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az Infotv.  2.  § (2) bekezdése alapján,  az alapelvek körében  az Infotv. 4. § (5) bekezdésében meghatározott következő kiegészítéssel együttesen kell alkalmazni a Rendeletet: „A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes  megkeresésre  a  munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.”

Az Adatkezelő, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy (Érintett) felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail  címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag  azt  az  Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. AZ ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő honlapon történő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy  amennyiben  nem  saját  személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
 1. HONLAP HASZNÁLATA SORÁN KEZELT ADATOKÖn a www.peakston.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül is használhatja, en-  nek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat az Adatkezelő semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli a konkrét érintetthez köthető módon.

 1. A www.peakston.hu HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Az www.peakston.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el  és  olvas  vissza, azonban a cookiek segítségével nem valósít meg személyes adat kezelést.

 Az adatkezelés jogalapja:az Eker tv. 13.§/A (3), (4) bekezdései, a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv. 155.§ (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a  honlapokra  történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

 http://www.peakston.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve  letilthatja  böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 1. AJÁNLATKÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 A kezelt személyes adatok típusa:Az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

 Az adatkezelés célja:A weboldalon található termékekkel kapcsolatos árajánlat kérések teljesítése, kapcsolattartás.

 Az érintettek köre:Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán ajánlatot kér.

 Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 Az adatkezelés időtartama:felhasználói adatok adatbázisban tárolásának idejére, a felhasználó törlési kérelméig.

 Az  adatkezeléssel érintett  tevékenység és folyamat leírása:

Az árajánlat kérés elküldése érdekében érintett kitölti az űrlapot, melynek során meg kell adnia az árajánlat teljesítéséhez szükséges információkat.

 1. A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS A kezelt személyes adatok típusa:érintett IP címe, e-mail címe, a hozzájárulás időpontja

 Az adatkezelés célja:A regisztráció, megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai  adatokat  a  későbbi  bizonyíthatóság érdekében.

 Az érintettek köre:Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán regisztrál, megrendel, hírlevélre feliratkozik.

 Az adatkezelés jogalapja:jogszabályi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) c)  pontja alapján), a GDPR Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.

 Az adatkezelés időtartama:A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT

Társaságunk a w vőit.

ww.peakston.hu honlapon integrálta a YouTube szolgáltatás összete-

A YouTube egy olyan platform, ahol a felhasználók videókat tehetnek közzé, illetve megtekinthetnek és megjegyzéseket fűzhetnek a mások által közzétett videókhoz.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a YouTube, valamint a Google szerverek között közvetlen kapcsolat létesül, így a YouTube, valamint a Google megkapja a tá- jékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha a látogató be van jelent- kezve a YouTube/Google fiókjába, illetve, ha megtekint egy YouTube-ról beágyazott videót a honlapon, akkor a weblap tartalma a YouTube profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a YouTube hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretné, hogy a YouTube hozzárendelje az oldalon tett látogatásait  a  YouTube felhasználói fiókhoz, jelentkezzen ki a YouTube fiókjából a weboldal felke- resése előtt.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései a

 https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy címen érhetők el, információt nyúj- tanak a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldol- gozásáról és felhasználásáról.

 A kezelt személyes adatok típusa:érintett publikus neve, publikus e-mail címe,  érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye.

 Az adatkezelés célja:a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 Az érintettek köre:Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi  oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik. Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grt. 6. § (5) bekezdése). Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Youtube oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat  le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 Az adatkezelés időtartama:az érintett kérésére törlésig.

 1. KÜLSŐ LINKEK ÉS HIVATKOZÁSOK

Weboldalunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Ezek a weboldalak a következők:

- www.effektivart.hu

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a  nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása  alapján  más  szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Bizonyos esetekben szükségessé válhat az Adatkezelő  számára  adatfeldolgozók  igénybevétele, ami azt jelenti, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban is rögzített személyes adatait átadjuk az adott szolgáltatással érintett adatfeldolgozónak. Az adatfeldolgozók a személyes adatokkal  kizárólag az Adatkezelő utasításai szerinti  technikai feladatokat  látják  el, melyek a következők: adatok tárolása, értékelése, elemzése, rendszerezése, szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési-bonyolítási feladatok ellátása és biztosítása, honlap üzemeltetése, kapcsolattartás az érintettekkel, panaszkezelés.

Az adatokat az adatfeldolgozók ugyanannyi ideig őrzik, mint az Adatkezelő, ezt követően törlésre kerülnek. Az Adatkezelő e körben kijelenti, hogy valamennyi adatfeldolgozót  gondosan választja meg, minden esetben hangsúlyozza és elvárja  a  személyes  adatok  kezelése során feltétlenül szükséges uniós és magyar jog szerinti előírások betartását. Az Adatkezelő jogosult az adatvédelmi és biztonsági követelmények betartásának ellenőrzésére.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó  igénybevételére,  melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe.


Adatfeldolgozó
Neve:Sparks & Chill Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:8245 Vászoly, Kossuth L. utca 8.
Adószáma:27417344-2-19
Cégjegyzékszáma:Cg. 19-09-522377
Nyilvántartást vezető bíróság:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Postacíme:8245 Vászoly, Kossuth L. utca 8.
Képviseli:Tóth Tibor Lajos ügyvezető
E-mail:info@sparksandfriends.com
Telefon:
Honlap:
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:webes megjelenés

Al-Adatfeldolgozó
Neve:Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Adószáma:14571332-2-42
Cégjegyzékszáma:Cg. 01-09-909968
Nyilvántartást vezető bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Postacíme:1538 Budapest, Pf.: 510.
Képviseli:Kárpáti Zoltán László, ügyvezető
E-mail:support@tarhely.eu
Telefon:+36-1-789-2789
Honlap:www.tarhely.eu
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó
Neve:YouTube LLC
Székhelye:901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése:videómegosztás
 1. AZ ADATOK TÁROLÁSA

Adatkezelő az érintett személyes adatait a Tárhely.Eu Kft. által üzemeltetett szervereken  tárolja.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint  a  természetes  személyek  jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az  alkalmazott  technika  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban  elektronikusan  kezelt  adatállományok  védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,  ftp,  stb.)  függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,  módosítására vezetnek.  Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az  alkalmazott  óvintézkedések  hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi  incidenseket,  feltüntetve  az  adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira  és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72  órán  belül,  mellékelni  kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével  –  törlését,  visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,  átlátható,  érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan  és  közérthetően  megfogalmazva nyújtsa.

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a  következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon: - az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok  valamelyikének  fennállása  esetén jogosult arra,  hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat  gyűjtötték  vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási  célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra  az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,  a  személyes  adatok  pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez  vagy  védelméhez;  vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével  csak  az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható formátumban  megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek  érvényesítéséhez  szükséges  kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha  azt  olyan  kényszerítő  erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 2. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,  kizárólag  automatizált  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá  nézve  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, azaz pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken (a törvényszékek felsorolását az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas  kockázattal  jár  a  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell  az  adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből  eredő  esetleges  hátrányos  következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett  adatok  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően  magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Kártérítés és sérelemdíjMinden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő  mind  az  adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és  felelősséggel  tartozik  az  adatkezelés által okozott károkért, minden egyes  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Eljárási szabályok
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a  határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be  a  kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,     de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt  nyújthat  be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a  kért  intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő haszná- latával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő cél- ból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes ada- tokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése el-  len, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés ese- tén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezett- ségen alapul  vagy szerződés kötésének előfeltétele-e,  valamint, hogy az Ön köteles-e   a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profil- alkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hoz- zájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Budapest, 2019. október 31.

PEAKSTON Kft.

Rokszin Attila Péter s.k. ügyvezető

PEAKSTON KFT. 2336 Dunavarsány,
51-es főút 2090 hrsz.
+36 24 814 700
Termékrendelés
megrendeles@peakston.hu
Email
peakston@peakston.hu
© 2024 Peakston. All Rights Reserved